Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - 104 Κεντρικά τμήματα πεζικού (ΗΠΑ) στο Hachenburg