Προτείνετε αυτήν την καταχώριση στον φίλο σας - Armstrong Whitworth Whitley V (Z91959 NF-D) σε αποστολή στη Γαλλία στις 1942-11-01